Rozpoczynamy rekrutację do projektu „Kariera i Kompetencje – zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o Sieć K2 w subregionie centralnym województwa śląskiego”.

Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Subregionu Centralnego.

Celem głównym Projektu jest zwiększenie efektywności kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami, poprzez podniesienie umiejętności i uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do zatrudnienia, zwiększenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz realizację działań w zakresie stworzenia w szkole i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe warunków kształcenia zawodu, odzwierciedlających naturalne warunki pracy.

W ramach Projektu uczniom dedykowane są między innymi następujące formy wsparcia: doradztwo edukacyjno-zawodowe,badanie predyspozycji zawodowych i potencjału kariery,opracowanie Indywidualnych Planów Kariery,indywidualne spotkania rozwojowe – coaching kariery,kursy i szkolenia prowadzone w celu zdobywania dodatkowych uprawnień,płatne staże zawodowe obejmujące realizację kształcenia praktycznego zawodowego we współpracy z pracodawcami,grupowe wizyty studyjne u pracodawców.

Wszystkich niezbędnych informacji udziela dyrektor szkoły.

Zapraszamy do udziału w projekcie.

regulamin-rekrutacji