Zawodowa Akademia Rynku Pracy

Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Subregionu Centralnego.
Celem projektu jest wzmocnienie potencjału edukacyjnego 6 szkół kształcenia zawodowego w powiecie bytomskim. Wszystkie formy wsparcia w projekcie dostosowane są do wymagań i potrzeb pracodawców.
Projekt realizowany jest w dwóch jednorocznych cyklach – na lata 2016/2017 oraz 2017/2018 oraz obejmuje:
-przeprowadzenie diagnozy edukacyjno-zawodowej obejmującej analizę potrzeb i kompetencji uczniów oraz doradztwo indywidualne
-realizację staży zawodowych
-realizację zajęć i kursów dla uczestników
-realizację studiów podyplomowych przez nauczycieli biorących udział w projekcie
-realizację cyklicznych spotkań, szkoleń i warsztatów w ramach Młodzieżowego Uniwersytetu Zawodowego.
Proces rekrutacji uczestników prowadzony jest odrębnie do każdej edycji zajęć w ramach Projektu:
I edycja: 2016/2017, zajęcia realizowane w okresie od IX 2016 do VI 2017 – termin rekrutacji do 10.10.2016 r.
II edycja 2017/2018, zajęcia realizowane w okresie od IX 2017 do VI 2018 – termin rekrutacji do 30.09. 2017 r.

Wszystkich niezbędnych informacji udziela dyrektor szkoły.

Zapraszamy do udziału w projekcie.