Administratorem danych osobowych jest:

Technikum Nr 4 im. M. Skłodowskiej – Curie
41-902 Bytom, ul. Katowicka 35, e-mail: dyrektor@elektronik.bytom.pl

dane kontaktowe inspektora:

Inspektor IOD – Maciej Zadora,  Urząd Miejski, 41-902 Bytom, ul. Smolenia 35,
e-mail: iod_edu@um.bytom.pl

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych:

  1. w celu realizacji zadań Administratora na podstawie przepisów prawa,
  2. odbiorcami danych osobowych są osoby fizyczne i prawne na podstawie przepisów prawa,
  3. dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa w szczególności w celach archiwalnych,
  4. osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679). Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu,
  5. podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji zadań objętych przepisami prawa niezbędne,
  6. w przypadku braku podstawy prawnej pozyskiwanie danych osobowych od osób, których dane dotyczą, wymagane jest uzyskanie zgody tej osoby na ich przetwarzanie, a osoba ta jest informowana, że ma prawo cofnięcia zgody w każdym momencie.

 Klauzula informacyjna – You Tube pobierz plik

Klauzula informacyjna – Instagram pobierz plik

Klauzula informacyjna – Facebook T4 pobierz plik

Klauzula informacyjna – strona internetowa T4 pobierz plik

Klauzula informacyjna – COVID-19 pobierz plik

Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny pobierz plik

Klauzula informacyjna – dziennik elektroniczny pobierz plik

Klauzula informacyjna – zdalne nauczanie pobierz plik

Klauzula informacyjna – rodzic/opiekun prawny/uczniowie pobierz plik

Klauzula informacyjna – nauczyciele pobierz plik

Klauzula informacyjna – pracownicy pobierz plik

Klauzula informacyjna – ZFŚS pobierz plik

Klauzula informacyjna – PPK pobierz plik

Klauzula informacyjna – dla kontrahentów, partnerów, dostawców, wykonawców pobierz plik

Klauzula informacyjna – zamówienia publiczne pobierz plik

Klauzula informacyjna – rekrutacja – pozostali pracownicy pobierz plik

Klauzula informacyjna – rekrutacja – pracownik samorządowy pobierz plik

Klauzula informacyjna – rekrutacja – nauczyciele pobierz plik