Informacja ze strony OKE Jaworzno.

Szanowni Państwo,

absolwenci, którzy:

  1. po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego
  2. przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku/latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu z tego przedmiotu

zobowiązani są do wniesienia opłaty w terminie od 2 stycznia do 7 lutego 2018 r. Niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.
Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty, art 44zzq ust. 3 [Dz.U. 2016 poz. 1943]
Komunikat o sposobie wnoszenia opłat wraz z numerem konta zostanie zamieszczony na stronie www.oke.jaworzno.pl 2 stycznia 2018 r.