Informuję, że w związku ze zmianą harmonogramu egzaminów zewnętrznych, dni 4.05.2020r. , 5.05.2020r., 6.05.2020r. nie są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych. W tych dniach na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 24 kwietnia 2020 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, nauka odbywać się będzie w formie kształcenia na odległość.