W dniu 2 czerwca 2014r. została zawarta umowa patronacka pomiędzy Wyższą Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego
i Indywidualnego „APEIRON” w Krakowie, a Technikum nr 4.

Umowa dotyczy objęcia patronatem Uczelni klas mundurowych, które rozpoczną działalność od 1 września 2014r.

Uczniowie rozpoczynający naukę w zawodzie technik telekomunikacji będą  realizowali innowację pedagogiczną „klasa mundurowa w technikum”.

Celem umowy jest wspieranie działań związanych z edukacją proobronną i wojskową.

umowa patronacka z APEIRON