EU-flag-Erasmus+_vect_POS

Informujemy, że nasza szkoła będzie brała udział w projekcie zatwierdzonym do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu: „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, pt.: „Praktyki zawodowe w Irlandii szansą na lepszy start w dorosłość”, nr projektu: 2015-1-PL01-KA102-014751. Projekt będzie realizowany na zasadach programu Erasmus+. Maksymalna przeznaczona i przyznana już naszej szkole kwota dofinansowania projektu wynosi 115 023 EUR, co stanowi równowartość kwoty 481 106, 70 PLN.  W ramach projektu 42 uczniów klas trzecich odbędzie praktyki zawodowe w Irlandii. Odbędą się one w następujących terminach:

– kwiecień 2016,

– listopad 2016,

– marzec 2017

i uczestniczyć w nich będą uczniowie kształcący się w następujących zawodach:

– technik elektryk,

– technik elektronik,

– technik cyfrowych procesów graficznych,

– fototechnik,

– technik teleinformatyk.

Projekt rozpoczyna się z dniem 31.12.2015 r. Regulamin rekrutacji do projektu zostanie opublikowany 4.01.2016 r. W tym dniu również rozpoczyna się rekrutacja 14 uczniów, którzy wezmą udział w pierwszym wyjeździe. Dotyczyć ona będzie uczniów klas IIId oraz IIIa. W procesie rekrutacji oceniane będą:

– oceny śródroczne,

– ocena z zachowania wraz z opinią wychowawcy,

– wyniki z egzaminu z języka angielskiego,

– prezentacja o kraju, w którym odbędzie się praktyka.

Wszystkie szczegóły zostaną opisane w regulaminie rekrutacji oraz omówione na spotkaniu
z Koordynatorem Projektu, Panią Karoliną Maciejewską oraz z Ewaluatorem Projektu, Panią Agnieszką Karch, które odbędzie się we wtorek 5.01.2016 r. o godz. 13.00 w sali nr 12 przy ulicy Katowickiej 35.