Osoby uprawnione do zdawania poprawkowego egzaminu maturalnego są zobowiązane do złożenia dyrektorowi szkoły oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu poprawkowego w terminie do 11.07.2019r. Druki oświadczeń znajdują się w sekretariacie szkoły.