Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2018 r. dotycząca zgłaszania się do egzaminu maturalnego
w sesji poprawkowej
Maturzysta, który uzyskał mniej niż 30% punktów z jednego z egzaminów obowiązkowych (albo w części pisemnej, albo w części ustnej), może przystąpić do egzaminu z tego przedmiotu w sesji poprawkowej w sierpniu, pod warunkiem że:
a)przystąpił do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych oraz
b)przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomierozszerzonym
i żaden z powyższych egzaminów nie został mu unieważniony.
Aby przystąpić do egzaminu poprawkowego z jednego niezdanego przedmiotu obowiązkowego, niezbędne jest złożenie pisemnego oświadczenia. Dokument ten absolwent musi złożyć nie później niż do 10 lipca 2018 r. do dyrektora szkoły, którą ukończył (lub do dyrektora OKE, jeżeli szkoła została zlikwidowana). Wzór oświadczenia jest załączony do niniejszej informacji (dla egzaminu w „nowej” i „starej” formule).

Egzamin pisemny odbędzie się w szkole w dniu 21.08.2018r. o godz.9.00

matematyka – aula szkoły

j. angielski – sala 19

Zdający zgłaszaja się na egzamin z dowodem tożsamości o godz.8.00