Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
z 4 marca 2015 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający
w części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w 2015 r.

komunikat_przybory_materiały pomocnicze